Long handle to frying pan

Long handle to frying pan